Área Privada

Área de denuncias

Consultar Denuncia

Nova Denuncia

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Indique ou adxunte as probas constatables das que dispoña, así como a identificación das persoas relacionadas cos feitos. Por favor achéguese todo o posible ós feitos obxectivos.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
* = Campos de obrigado cumplimento.

Información básica sobre protección de datos de carácter personal

Responsable
  • Identidade: Colexio Oficial De Traballo Social De Galicia
  • CIF: Q1569016G
  • Dirección: Rúa Dublín 6, baixo (Fontiñas), 15707, Santiago de Compostela, A Coruña
  • Teléfono: 981 568 100
  • Correo electrónico: info@traballosocial.gal
  • Persoa delegada: Cecilia Barros Díaz
  • Email: dpo@protexdat.com
Finalidades Recepción, rexistro e, se é o caso, tramitación das denuncias presentadas polo canal de denuncias da entidade, ou por calquera medio interno de información.
Legitimación RGPD: art. 6.1. Consentimento do interesado, execución dun contrato, tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento, tratamento necesario para protexer intereses vitais do interesado ou doutra persoa física. Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantías dos dereitos dixitais. Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contray a corrupción.
Colectivo Informante e persoas denunciadas
Categorías de Datos Datos identificativos da persoa denunciante (opcional): nome e apelidos, dirección, dirección de correo electrónico, teléfono; relación coa entidade, datos relativos á denuncia presentada, data e firma (opcional).
Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións legais.
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado.
+ Info En calquera momento nas nosas dependencias